در این کارگاه تکنیکهای کلیدی انتخاب موضوع، انتخاب منابع، جستجوی کاربردی، نحوه شناسایی و انتخاب درست اساتید راهنما، مشاور و همکار طرح، تکنیکهای پرپوزال­نویسی جهت (پایان­نامه یا طرح تحقیقاتی)، علل رد پروپوزال یا طرح، تکنیکهای پایان نامه نویسی و نحوه نگارش آن بر اساس استاندارد، چگونگی نحوه دفاعیه موفق، نحوه چیدمان درست و ارائه مطالب در جلسه دفاعیه،علل عدم استخراج مقاله و ارائه نکات برجسته جهت استخراج مقاله تحقیقی از کار تحقیقی و پایان­نامه و مسائل مرتبط به نگارش پروپوزال و پایان نامه پرداخته می شود.

سرفصل کارگاه آموزش پروپوزال و پایان‌نامه نویسی

آشنایی با منابع اطلاعاتی مورد نیاز در نگارش پروپوزال

آموزش نحوه انتخاب موضوع

آموزش نحوه نگارشبیان مسأله،اهداف، سوالات و فرضیات پژوهش

آشنایی با انواع روش‌های پژوهشی

ارائه مدل نظری تحقیق

نمونه‌های موردی داخلی و خارجی

انواع روش‌های گردآوری داده‌ها و اطلاعات

جامعه آماری، نمونه و نمونه‌گیری

محاسبات آماری و تحلیل داده‌ها با نرم افزار

رفرنس نویسی و سبک استاندارد آن