آموزشگاه علوم و زبان های خارجی یودمی دوره های حضوری و غیرحضوری (آنلاین) زبان انگلیسی را برگزارمی کند.