با کلیک روی نام هر کتاب میتوانید آن را به صورت رایگان دانلود کنید.

مطالعه اکثر این کتاب ها در آزمون های داخلی و خارجی توصیه می شود.

……………………………………………………………………………………………………………

کتاب فوق العاده برای کنکور ارشد و دکتری

……………………………………………………………………………………………………………

(برای آزمون تولیمو) Bettey Azar

……………………………………………………………………………………………………………

ETS TOEFL Prepration Kit Workbook

……………………………………………………………………………………………………………

Essential Words For The TOEFL

……………………………………………………………………………………………………………

Longman complete course for the TOEFl

……………………………………………………………………………………………………………

American_Psychological_Association_Publication_Manual_Of_The_American

……………………………………………………………………………………………………………

۴۰۰Must-have-words-for-the-TOEFL

……………………………………………………………………………………………………………

Michael_Swan_Practical_English_Usage_,_Oxford_University_Press

……………………………………………………………………………………………………………

 CALD.rar  (دیکشنری فوق العاده کاربردی)

……………………………………………………………………………………………………………

  IBM.SPSS.Statistics.26.0.x64.rar

……………………………………………………………………………………………………………

Generic Features (Lexicon)

……………………………………………………………………………………………………………

 academic phrasebank

……………………………………………………………………………………………………………

Academic word list (Coxhead, 2000)

……………………………………………………………………………………………………………

 ۳۰۴_Syntactic_and_lexical_development

……………………………………………………………………………………………………………

 ۲۰۳۱_Publication_Manual_of_American

……………………………………………………………………………………………………………

۴۰۰۰most common English words

……………………………………………………………………………………………………………

  ۱۰۱۰_Genre_analysis_of_tax_computation

……………………………………………………………………………………………………………

۱۱۰۰واژه انگلیسی

……………………………………………………………………………………………………………

تافل کیت

……………………………………………………………………………………………………………

۵۰۴واژه

……………………………………………………………………………………………………………