در صورتی که مقاله خودتان را به فارسی یا انگلیسی نوشته اید و می خواهید در مجله یا کنفرانس داخلی یا خارجی سابمیت نمایید می بایست مقاله خودتان را با توجه به شیوه نامه مجله یا کنفرانس مورد نظر تنظیم نمایید. شما به راحتی می توانید از خدمات تخصصی Youdemy برای تنظیم مقالات خود بر اساس شیوه نامه های مجلات و کنفرانسهای داخلی یا خارجی استفاده نمایید.

تماس:

۰۹۳۳۲۸۵۰۲۹۷

۰۹۳۳۲۱۸۰۸۶۲

www.youdemy.ir

www.youdemy.ir@gmail.com