بررسی و تعیین درصد سرقت ادبی و شاخص تشابه (Similarity Index) قبل و یا بعد از ویرایش دارای اهداف و مزایای متفاوت است. چنانچه قبل از ادیت، بررسی سرقت علمی صورت گیرد، این امکان را به شما می دهد که بخش های برداشته شده از سایر منابع را تغییر داده و بعد از این تغییرات برای ادیت ارسال کنید. همچنین شما می توانید برای از بین بردن و کاهش درصد سرقت از ویراستاران خارجی و نیتیو Youdemy استفاده کنید. بررسی سرقت علمی خیال شما را از نظر سرقت ادبی راحت می گردد. اگر در متن مقاله شما سرقت ادبی وجود داشته باشد، شما می توانید برای از بین بردن و یا کاهش درصد سرقت ادبی از ویراستاران خارجی و نیتیو Youdemy استفاده کنید.

تماس:

۰۹۳۳۲۸۵۰۲۹۷

۰۹۳۳۲۱۸۰۸۶۲

www.youdemy.ir

www.youdemy.ir@gmail.com