آموزشگاه علوم و زبانهای خارجی یودمی دوره های حضوری و غیرحضوری (آنلاین) زبان فرانسه را بصورت خصوصی و گروهی برگزارمی کند.