در صورتی که می خواهید مقاله یا پایان نامه فارسی و انگلیسی را به شیوه نامه مخصوص مجله یا دانشگاه تنظیم نمایید می توانید از خدمات صفحه آرایی مقاله در Youdemy استفاده نمایید.

تماس:

۰۹۳۳۲۸۵۰۲۹۷

۰۹۳۳۲۱۸۰۸۶۲

www.youdemy.ir

www.youdemy.ir@gmail.com