آموزشگاه مجازی علوم و زبانهای خارجی یودمی دوره های حضوری و غیرحضوری (آنلاین) زبان آلمانی را برگزار می کند.